KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI1. Amaç : Mar Yapı Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş(Maryapı) olarak; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dâhil tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir. Faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemlerin disiplin altına alınması, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve kuralların belirlenmesi için bu politika izlenecektir..

2. Kapsam : Bu politika Mar Yapı’nın yürüttüğü işlemler sırasında kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, tamamen veya kısmen otomatik olmak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi sonucunda, kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri içeren kişisel verileri ya da özel nitelikli kişisel verileri kapsar. Müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Maryapı tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Politikamız, Maryapı ‘nin sahibi olduğu, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR :


3.1. KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)

3.2. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin tekil olarak kaydedilen ve işlenebilen veriler (örneğin TCKN, IP adresi, adı soyadı, iletişim bilgileri – cep telefonu, ev telefonu, adresi – v.b.) olabileceği gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkili raporlar (örneğin müşteri şikâyet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları), kayıtlar (ses veya görüntü kayıtları, resimler, kullanıcı işlem kayıtları), belgeler (örneğin özgeçmişler, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri), yazılar (örneğin mektuplar, davet yazıları) da olabilir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Veri: İşlenmeleri halinde sahipleri hakkında ayrımcılık yapılmasına neden olma riski taşıyan verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. KVKK’nın 6. maddesi gereğince özel nitelikli kişisel veriler; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri”dir.

3.4. Kişisel sağlık verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık verisini ifade eder. Örneğin; her türlü tahlil sonucu, kişinin geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar gibi veriler kişisel sağlık verileridir. Kişisel sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir.

3.5. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3.6. Çalışan: Mar Yapı Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. personelini ifade eder.

3.7.Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI3.8.Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” Mar Yapı Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. (“Mar Yapı”) tarafından işlenebilecektir.

3.9.Hizmet Sağlayıcısı: Mar Yapı ’nın hizmet aldığı ya da verdiği şirket (Tedarikçi, taşeron, müşteri, vb.) personelini ifade eder.

3.10. İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR4.1. Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu, politikaya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur. Bu politikanın oluşturulmasının, yayınlanmasının, gerektiğinde güncellenmesinin ve yürürlükten kaldırılmasının sağlanması konusunda yetki onay mekanizmasıdır.

4.2. Çalışan:
*Mar Yapı politika, yönetmelik ve prosedürlerine bağlı kalınması, bunlara uyum sağlaması,
*Yürürlükteki mevzuata uygun çalışılması,
*Bu dokümana aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşması durumunda İnsan Kaynakları’na bildirim yapılması ile sorumludur.

4.3. Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları:
Dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır. Taşeronlar, tedarikçiler, müşteriler, ortak teşebbüsler ve diğer ortaklarla iş yaparken insan haklarına saygı gösterilmesi beklenir. Bu Politika’nın uygulama esasları ve konuya ilişkin mevzuata uyum denetimlerinin yapılması esastır.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
• Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
• Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
• İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
• Kanundan doğan haklar hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI6.1. Kişisel veriler
Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.
Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

6.2. Özel nitelikli kişisel veriler
Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ7.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz
Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

7.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

7.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama
İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi’ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.

7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
Şirket olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

7.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.
İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

7.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması
Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın 9.1. maddesinde detaylandırılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI7.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (Mar Yapı’nın merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

Ek 1 (Mar Yapı ve Grup Şirketleri)’de anılan ancak bunlarla sınırlı olmayan ve zaman zaman işbu politika kapsamında güncellenecek Mar Yapı ve markalarına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere Mar Yapı veya Mar Yapı Grup Şirketleri tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve bir Mar Yapı ve/veya Grup Şirketine ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan Mar Yapı yahut aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla,

Mar Yapı tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve Mar Yapı Markaları adı altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı (Mar Yapı Satış Ofisleri) kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında,

Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Mar Yapı ve Mar Yapı Markaları adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla,

E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Mar Yapı ve Mar Yapı Markalarına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,

Mar Yapı yahut Mar Yapı’nın hizmet aldığı şirketler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla,

Mar Yapı’nın hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla.

Elde edilen Kişisel veriler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 7.3 maddesinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

7.3. Kişisel verileri işleme amaçlarımız Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Md. 5.2 ve Md. 6.3). Bu kapsamda kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, Mar Yapı Satış Ofislerinde alım-satım işleminin yapılabilmesi, iade işlemleri, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla; Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI


katıldığınız yarışmalar ve Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Mar Yapı olarak, açık rızanızı almamız halinde kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:
• Faaliyetlerimizi yürütmek,
• Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,
• Müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
• Reklam ve Pazarlama faaliyetleri kapsamındaki çalışmalar,
• İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi müşteriye özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması, bu amaçla Çerez kullanılması,
• Müşteri tercihlerini ve son satın almaları göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması,
• İnternet Sitelerimizden nasıl haberdar olunduğunu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak,
• İnternet Sitelerini müşteri ziyaretleri esnasında müşteriyi tanımak ve beklentilerine ve ilgi alanlarına uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması,
• Mar Yapı satış Ofisleri ziyaretleri esnasında daha önceki müşteri kayıtlarına göre kullanım alışkanlıklarının takibinin yapılması ve müşteriye özel Ürünlerin sunulması, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta müşterilere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, ve bu amaçla Çerez kullanılması,
• Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması,
• Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
• Anket, yarışma, promosyon ve sponsorluklar,
• Müşterilerimiz için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşteriye özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
• Mevzuatta, şirket içi politikalarda Müşterilerimizi, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
• Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve kişinin lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
• Elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek,
• Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi, kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, Basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek,
• Ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek,
• İş başvurularını değerlendirmek,
• Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
• Uyumluluk yönetimi,
• Satıcı / tedarikçi yönetimi,
• Yasal raporlama yapmak,
• Faturalandırma,
• Mar Yapı özelinde müşterilerimizle iletişimi sağlamak,

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI


• Santral süreçlerini yönetmek,
• Kurumsal iletişimi sağlamak,
• İş ilanlarını arama kriterlerine göre bireyselleştirmek ve ilan yönetimini sağlamak,
• Kişiye özel uygun iş ilanı ve istihdam ile ilgili bilgileri sunmak,
• Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmaktır.

7.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

7.5. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma v.b. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi , aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.

Kimlik ve iletişim bilgileri; iş ve işçi bulma amacıyla, özgeçmiş oluşturma, iletişim, iş geliştirme ve bilgilendirme için işlenir. Sosyal ağ bilgileri, üyelerin mevcut sosyal bilgileri ile sosyal ağ hesapları üzerinden toplanan kişisel verilerin iş geliştirme, pazarlama gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı deneyimini arttırmak için işlenir.

Mar Yapı ilgili mevzuat kapsamında adayın; kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini saklar ve talep halinde adayın çalışacağı bölüm yöneticisine verileri aktarabilir.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’ nın 9. maddesi kapsamındadır. İş başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde işveren ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesi ve veri güvenliği işverenin sorumluluğundadır.

7.6. Çalışanlara ait kişisel veriler
İşbu Politika dışında Mar Yapı İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

7.7. Mar Yapı Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. web sitesi üzerinden iş başvurularının işlenmesi

Web sitemiz üzerinden iş başvurusu yapmak amacı ile form dolduran adayların bilgileri kayıt altına alınmaktadır.

Kimlik bilgileri (isim, soy isim, doğum tarihi, TC. kimlik no ), İletişim bilgileri (adres, elektronik posta adresi, telefon numarası vb.), Eğitim bilgileri (mezun olunan okullar vb.), İş deneyimleri, Yabancı dil bilgisi, Sertifika, Referans, bilgilerini paylaşarak özgeçmiş oluştururlar. Yapılan başvurunun niteliğine göre özgeçmiş oluşturan üyeden söz konusu işe ehil olup olmadığını değerlendirmek amacıyla ek olarak sağlık verisi talep edilebilir. Talep edilen sağlık bilgileri ilgili mevzuat kapsamında sadece istihdam amacıyla işlenmektedir.

7.8. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI


• Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
• Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.
• Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın 7.3 maddesinde belirtilmiştir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI8.1. Kişisel verilerin aktarımı

Mar Yapı olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

KVK Kurul’unun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, açık rıza aranmadan aktarılabilir.

8.3. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar
• Tedarikçilerimize,
• İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
• Topluluk şirketlerine,
• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
• Hissedarlarımıza, yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

8.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler

Mar Yapı olarak tüm faaliyetlerimizde başta Anayasa’da belirtilen İnsan Hakları maddeleri olmak üzere; ülkemizin taraf olduğu uluslararası beyanname, ilke, sözleşme ve prensipleri benimseyerek çalışanlarımız tüm haklarını gözetmeye önem vermekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.maryapi.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Mar Yapı Pazarlama Departmanı’na hitaben “Yalçın Koreş Caddesi Bağlar Mahallesi No:44 / B D: 257 G Plus Residence Güneşi Bağcılar – İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

9. ÇEREZ POLİTİKASI9.1. Çerez Nedir
Çerezler internet üzerinden internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla depolanan Mar Yapı yahut üçüncü kişilere ait küçük metin dosyalarıdır. Bu metinde tanımlandığı üzere İnternet Sitelerinde Çerezler kullanılmaktadır.

9.2. Neden Çerez Kullanıyoruz Cihazınıza bağlı olarak, özellikle aşağıdaki amaçlarla Çerez kullanmaktayız: • İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitelerinin kullanımını ve işlevselliğini artırmak, • İnternet Sitelerini bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sunmak, • İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak, • Trafik istatistikleri oluşturmak, • İnternet Sitelerinden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek. 9.3. Hangi Çerezleri Kullanıyoruz
Bu İnternet Sitesinde kullanılan Çerezlerle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen buraya tıklayınız.

9.4. İnternet Tarayıcınızda Çerez Ayarlarını Nasıl Düzenleyebilirsiniz? İnternet tarayıcılarının varsayılan ayarları genellikle Çerezleri kabul edecek şekilde programlanmakla birlikte tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ancak, tarayıcınızda Çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz İnternet Sitelerimizde sunulan işlevsel özelliklerin tamamından yararlanamayabilirsiniz.

Çerez ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki lütfen linklere başvurunuz:

• http://www.aboutcookies.org/
• Internet Explorer™ için: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
• Safari™ için: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
• Chrome™ için: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Firefox™ için: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI• Opera™ için: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Hatırlatmak amacıyla belirtmek gerekirse, İnternet tarayıcınız üzerinden Çerezleri devre dışı bırakarak, web sitelerimizin iyi bir şekilde çalışması için gerekli olan Çerezler de dahil olmak üzere tüm Çerezleri devre dışı bırakmış olursunuz.
9.5. Üçüncü Kişilerden Çerez Kabul Ediyor Muyuz?
İnternet Sitelerimizi ziyaretiniz esnasında reklam dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen aşağıda sayılan Çerezler cihazınızda depolanabilir:

• Sosyal Ağ İçerikleri: Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir Çerez cihazınızda saklanabilir. Daha detaylı bilgi için bu sosyal ağların çerez politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

• Flash Çerezleri: Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç, çoğunlukla, hareketli grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek için internet tarayıcılarının bir uzantısı olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın kullanımı nedeniyle Flash Çerezleri kurulabilir. Daha fazla bilgi için www.adobe.com sitesinde yer alan çerez politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

9.6. Üçüncü Kişi Destek Sayfalarına Çerez Yerleştiriyor Muyuz?
Çerezlerimizi, markalarımız ve/veya ürünlerimize yönelik reklamlar yayınlayan iş ortaklarımızın internet sitelerine yerleştirebiliyoruz. Bu Çerezler size ilgi alanlarınıza hitap eden uygun içerik sunmak ve içeriğimize (reklam dahil) ne süreyle görüntülendiğini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

9.7. Bu Sitede Hangi Çerezler Yerleştiriliyor?

Bu İnternet Sitesinde aşağıdaki Çerezler kullanılmaktadır ve işbu tablo zaman zaman güncellenebilir:

Statü

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Çerezin Adı

Google Analytics

Doubleclick.net

Google Tag Manager

Google Adwords

Google Dynamic Remarketing

Facebook Custom Audience

Amaç

Siteye Katılım ve Kullanım

Reklam Etkisinin Değerlendirilmesi

Etiketler

Reklam Etkisinin Değerlendirilmesi

Siteye Katılım ve Kullanım

Hedef Kitle Belirleme

Özellik

Performans

Reklam

Fonksiyonel

Reklam

Reklam

Performans

Tanım

Utm çerezi ile her bir ziyaretçiye tek bir tanım verilir. Böylece, aynı ziyaretçi iki kez kaydedilmez.

Bu çerez, İnternet kullanıcılarının reklam kampanyalarına nasıl tepki verdiğini anlamak için kullanılmaktadır. Tekliflerimizde iyileştirme yapmamıza yardım eden reklam tıklamalarını anlamamızı ve değerlendirmemizi sağlar.

Ziyaretçi hareketlerini izleyip seçiminize bağlı olan kullanıcı davranışlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmenizi sağlayan bir kod grubudur

Google AdWords ile reklam veren kullanıcıların reklamları, aranan kelimeyle ilişkilendirir.

Web sitemizi ziyaret etmiş veya mobil uygulamanızı kullanmış olan kullanıcılara reklam gösterir. Örneğin, yeniden pazarlama, web sitenizden hiçbir şey satın almadan ayrılan kullanıcılara farklı cihazlarında alakalı reklamlar göstererek bu kullanıcılarla tekrar bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Hedef kitlelerin belirlenebilmesi için sosyal medya bağlantılı kodların işlenmesi.

© 2023 tüm hakları saklıdır. The G Hotels